2013-04-30 โครงการคอนโดฟิวส์ โมเบียส
ประกาศผลรางวัลงาน Finance Day

ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีงาน Finance Day
ระหว่างวันที่ 20-21 , 27-28 เมษายน 2556
โครงการ ฟิวส์โมเบียสรามคำแหง

รางวัลที่  1  Samsung Galaxy Note2  จำนวน 1 รางวัล                
      1.  คุณสุขวัฑ   กีรติมโนชญ์

รางวัลที่ 2   บัตรกำนัล The mall จำนวน 10 รางวัล
1.     คุณพิมผกา  ไฝคำ
2.      คุณงามตา  สกลไกล
3.   คุณมินตรา   พิกุลแก้ว
4.   คุณชนะชน   ประดิษฐกุล
5.   คุณชญานนท์   ตระกูลภูชัย
6.   คุณทัศน์พงษ์   ไพบูลย์ปรีดี
7.   คุณนงลักษณ์  จ้องสุวรรณ
8.   คุณนันธวัฒน์  กิ่งนอก
9.   คุณรัตติกาล  แก้วธรรม
10. คุณมุกต์   ประพันธ์พงษ์ชัย
รางวัลที่ 3 บัตร Starbucks จำนวน 10 รางวัล
1.      คุณสุรศักดิ์   ลีลาสุภาศรี
2.      คุณภัทริน   พินภูจิต
3.      คุณมะลิวัลย์   วงศ์อนุตรโรจน์
4.      คุณวิชิด   แก้วสี
5.      คุณเสกสรรค์   วิโรจน์จรัสศรี
6.      คุณเบญจมาศ   เขียนสันเทียะ
7.      คุณเสาวภา    เกตุวรสุนทร
8.      คุณกมลรัตน์   คำปา
9.      คุณปราณี   นิลขำ
10.   คุณภัสธารีย์   พรจรัสพิศาล
 

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง