Fuse Bangkae

April 2015

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการฟิวส์ เซนเซ่ บางแค เดือนเมษายน 2558

งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 – ชั้นดาดฟ้า : แล้วเสร็จ 100 %

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 24 : แล้วเสร็จ 100 %

งานก่อผนังห้องพัก ชั้น 24 : แล้วเสร็จ 100 %

งานฉาบผนังห้องพัก ชั้น 2 : แล้วเสร็จ 70 %

งานบุกระเบื้องห้องน้ำภายในห้องพัก ชั้น 18 :แล้วเสร็จ 80 %

งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องพัก ชั้น 12 : แล้วเสร็จ 70 %

งานติดตั้งประตูห้องพักและทาสีภายใน ชั้น 8 : แล้วเสร็จ 55 %

งานพื้นไม้ลามิเนตภายในห้องพักชั้น 6 :แล้วเสร็จ 85 %

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักชั้น 6 :แล้วเสร็จ 60 %

งาน Wallpaper ภายในห้องพักชั้น 3 : แล้วเสร็จ 85 %

งานระบบประกอบอาคาร :แล้วเสร็จ 56.89 %

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 77.39 %

March 2015

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการฟิวส์ เซนเซ่ บางแค เดือน มีนาคม 2558

งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 - ชั้นดาดฟ้า : แล้วเสร็จ 100 %

งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 23 : แล้วเสร็จ 95 %

งานก่อผนังห้องพัก ชั้น 23 : แล้วเสร็จ 95 %

งานฉาบผนังห้องพัก ชั้น 18 : แล้วเสร็จ 95 %

งานบุกระเบื้องห้องน้ำภายในห้องพัก ชั้น 11 : แล้วเสร็จ 90 %

งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องพัก ชั้น 10 : แล้วเสร็จ 90 %

งานติดตั้งประตูห้องพักและทาสีภายใน ชั้น 7 :  แล้วเสร็จ 70 %

งานพื้นไม้ลามิเนตภายในห้องพักชั้น 4 : แล้วเสร็จ 90 %

งานระบบประกอบอาคาร : แล้วเสร็จ 48.69 %

 

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 67.28 %

January 2015

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

โครงการได้ดำเนินงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 18 - 24 แล้วเสร็จ 
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 % และกำลังดำเนินงานฉาบผนังห้องชั้น 9
ความคืบหน้าคิดเป็น 90 %
งานก่อผนังห้องพักชั้น 15 แล้วเสร็จ 
ความคืบหน้าคิดเป็น 85%
งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 16 แล้วเสร็จ 
ความคืบหน้าคิดเป็น 90%
งานบุกระเบื้องห้องน้ำภายในห้องพักชั้น  6 แล้วเสร็จความคืบหน้าคิดเป็น 80%
งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องพักชั้น  4 แล้วเสร็จความคืบหน้าคิดเป็น 70 %
งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จความคืบหน้าคิดเป็น 29.26 %
และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 56.91 %

December 2014

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการได้ดำเนินงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 18 - 21 แล้วเสร็จ

ความคืบหน้าคิดเป็น 100 % และกำลังดำเนินงานฉาบผนังห้องชั้น 6
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานก่อผนังห้องพักชั้น 11 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 95%
งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 13 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 95%

งานบุกระเบื้องห้องน้ำภายในห้องพักชั้น 4  แล้วเสร็จความคืบหน้าคิดเป็น 90%

งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องพักชั้น 3  แล้วเสร็จความคืบหน้าคิดเป็น 80 %

งานระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จความคืบหน้าคิดเป็น 20.57 %

และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 49.51 %

November 2014

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการได้ดำเนินงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 4 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 % และกำลังดำเนินงานฉาบผนังห้อง
ความคืบหน้าคิดเป็น 95 %
งานก่อผนังห้องพักชั้น 8 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 90%
งานติดตั้งแผ่น Precast ชั้น 9 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 95%
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 13 - 17 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการ
อยู่ที่ประมาณ 41.29 %

October 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะแล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
และดำเนินงานฉาบผนังห้อง ความคืบหน้าคิดเป็น 55 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 4 - 5 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 6 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
และดำเนินการติดตั้งผนังห้อง ความคืบหน้าคิดเป็น 80%
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 7 - 13 แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %

และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการ
อยู่ที่ประมาณ 33.47 %

September 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะแล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 4 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 5 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 6 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 7 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 8 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 9 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 30 %

และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 27.73 %

August 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะแล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 97.34 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 63.52 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 35 %

และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 21.16 %

July 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะแล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 97.34 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 63.52 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 35 %

และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 21.16 %

June 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะแล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 82 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 48 %
งานรั้วโครงการแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 2 %

และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 18 %

May 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะแล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 100 %
งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 87 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 65 %
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 43 %
งานรั้วโครงการแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 2 %

และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 17 %

March 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะแล้วเสร็จ
ความคืบหน้าคิดเป็น 85 %
งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 16 %
งานรั้วโครงการแล้วเสร็จ ความคืบหน้าคิดเป็น 2 %
และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 9.4 %

February 2014

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการงานเข็มเจาะไปแล้ว ความคืบหน้าคิดเป็น 49 %
และความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 3.30%

January 2014

ความคืบหน้าโครงการ

งานเข็มเจาะ ความคืบหน้าคิดเป็น 31 %
ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 2%

December 2013

ความคืบหน้าโครงการ

ขณะนี้ทางโครงการฟิวส์ เซนเซ่ บางแคได้รับหนังสือเห็นชอบการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทางโครงการได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มงานในส่วนของการเจาะเสาเข็มและจะเริ่มแผนการดำเนินงานในส่วนของฐานรากโครงการภายในเดือน ก.พ.57

September 2013

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการอยู่ในระหว่างการยื่นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการได้รับการพิจารณาจากโครงการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 คาดว่าจะผ่านมติเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือน พฤศจิกายน 2556 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทได้มีการคัดเลือกผู้รับเหมาของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท สยาม มัลติคอน จำกัด

March 2013

ความคืบหน้าโครงการ

เบื้องต้นทางโครงการได้มีการดำเนินการเรื่องของการตัดต้นไม้ภายในโครงการและดำเนินการปรับสภาพความเรียบร้อยของที่ดินเรียบร้อยแล้ว

*The condition is subject to change without prior notice.