คอนโด Fuse จันทน์-สาทร

Customer Mortgages | มาดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อส่งมอบ คอนโด Fuse สู่มือคุณ

ยื่นสินเชื่อผ่านโครงการ

ขั้นตอนสั้นๆ แค่เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้ แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ทางโครงการเป็นผู้จัดหาให้ที่สำนักขายฯ จำนวน 4 ชุด

1
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)CheckedChecked
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)CheckedChecked
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)CheckedChecked
4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)CheckedChecked
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)CheckedChecked
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่มCheckedChecked
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked 
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆเสริมChecked 
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่าCheckedChecked
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ Checked
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) Checked
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) Checked
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและคู่สมรสCheckedChecked
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและคู่สมรสCheckedChecked
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติCheckedChecked
** หมายเหตุ
 1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
 2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
 3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส)CheckedChecked
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส)CheckedChecked
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)CheckedChecked
4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)CheckedChecked
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)CheckedChecked
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่มCheckedChecked
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked 
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆ เสริมChecked 
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่าCheckedChecked
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ Checked
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) Checked
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) Checked
13. หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงาน (กรณียื่นกู้สวัสดิการ)Checked 
14. เอกสาร อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) ซื่งขอรับได้จากทางโครงการCheckedChecked
15. สัญญาจะซื้อจะขายCheckedChecked
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและผู้สมรสCheckedChecked
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและผู้สมรสCheckedChecked
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติCheckedChecked
** หมายเหตุ
 1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
 2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
 3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือจดทะเบียนบริษัทล่าสุด ไม่เกิน 30 วัน / ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารของผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของบริษัท
3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ)
4. บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นสุดไม่เกิน 30 วัน

ตรวจรับมอบห้องชุด

ตรวจความเรียบร้อยห้องชุดของคุณ ให้พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แบบสบายๆ

2
ขั้นตอนการตรวจรับมอบห้องชุด
1. ลงทะเบียน
2. ตรวจรับมอบห้องชุด
3. รับทราบขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
4. พบปะสถาบันการเงิน พร้อมดอกเบี้ยและโปรโมชั่นพิเศษ เลือกสรรอุปกรณ์ตกแต่งห้องชุด ระบบ Internet โทรศัพท์ และอื่นๆ ในราคาพิเศษ
5. ก่อนกลับแวะทานอาหารและของว่าง เครื่องดื่ม อร่อยๆ

มอบอำนาจให้โครงการเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากดำเนินการผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว (ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่นี่)

3

รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

4.1 กรณียื่นสินเชื่อ รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ หลังจากดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ 3 วัน โดยติดต่อ รับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

4
เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ
1. เล่มทะเบียนบ้าน
2. เอกสารสำเนา อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (หนังสือสัญญา, สัญญาซื้อขายห้องชุด)
3. สัญญาจำนอง ฉบับผู้จำนอง
4. สำเนา อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน

4.2 กรณีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสด เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง กรณีโอนเงินสด

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีโอนเงินสด
1. เล่มทะเบียนบ้าน
2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ฉบับจริง
3. เอกสาร อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (สัญญาซื้อขายห้องชุด)
4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน

ติดต่อฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อรับ Gift Box

รับชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

5
ชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย
 • 1. คู่มือการอยู่อาศัย

 • 2. กุญแจห้องชุด

 • 3. คีย์การ์ด

 • 4. สติ๊กเกอร์จอดรถ

 • 5. Remote Control เครื่องปรับอากาศ

 • 6. Gift Box ตามโปรโมชั่น (ถ้ามี)

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง